Prodaja, Posest, Ostalo, Tolmin, Severna Primorska, Slovenija

Posest, Ostalo

Cena:

16,98 €/m2

Posredovanje:

Prodaja

Regija:

Severna Primorska, Tolmin

Lokacija v mestu:

Gorenji log 1 B, Most na Soči

Št. oglasa:

14425

Detajlno o nepremičnini

Odlična lokacija. Čista ravnina. Stavba v četrti fazi, Elektrika, voda, centralna kurjava na drva, telefonski in tv priključek....

Dodatne informacije

V idiličnem, mirnem okolju, s krasnim pogledom na Julijske alpe in smaragdno-zeleno strugo Soče, ene najlepših rek v Evropi, pet minut iz strnjenega naselja, ki leži na nadmorski višini 179 m, turističnega kraja Most na Soči, prodam zemljišče skupne površine 12.366 m 2 (popolnoma ravninske površine, kar je redkost na področju Most na Soči). Od tega predstavlja stavba 173 m 2 (x 3) - klet, pritličje in mansarda ( v četrti fazi – začetek gradnje 1980), zgradba 41 m2 ( x2) - klet, pritličje ( izgrajeno iz kamna po starem sistemu gradnje iz 19. stoletja, 1895-1900), gradbene parcele skupaj 807 m2 , travnik 5.598 m2 in gozdna parcela 5.961 m2.. Do leta 1955 se je Most na Soči imenoval Sveta Lucija. Lega in ugodne podnebne razmere so omogočile razvoj prvega naselja že v prazgodovinski dobi, kar pričajo bogate najdbe iz mlajše bronaste in železne dobe, cerkev SVETEGA MAVRA zgrajena leta 1192 ( v času vladavine Mavrov), ter veliko najdb iz prve svetovne vojne – Soške fronte od 1914 do 1917 med Avstro-ogrsko in Italijo…… Do Mosta na Soči lahko pridemo iz več smeri, saj kraj leži na pomembnem prometnem križišču – Nova Gorica, Tolmin, Idrija...Ljubljana, iz Nove Gorice, Bovca in iz Idrije ali tudi preko Podbrda ali Cerknega. Ob sotočju Soče in Idrijce je akumulacijsko jezero, ki postaja čedalje bolj priljubljena točka za ribiče in turiste z vsega sveta. V kraju samem je poleg več gostinskih lokalov tudi zdravniška oskrba, lekarna, trgovina,banka in pošta. Do Tolmina, ki je večji kraj z vso infrastrukturo (nakupi), je le deset minut. Do obale morja Slovenije in Italije (cca 80 km) ni daleč - Koper (pristanišče, plaže), Portorož (obalno mesto rož)…….Italija – Trst ( letališče, pristanišče, nakupovalni center…Stara Gorica, Nova Gorica (casino) in na severu Avstrija ( Celovec/ Klagenfurt)…. Blizu je tudi Kanal, znan že iz časa Rimljanov 1140. Omenjen je tudi ob turških vpadih 1469, v vojni Avstrije in Benetk 1508. 1809 je bil kraj pod Francozi. Takrat je Kanal dobil tudi carinarnico in tovarno svile, ki je delovala do 1908, ko jo je uničil požar….. Čeprav je jezero akumulacijsko (1938, dolžina 7 km, največja globina 32 m), še vedno ohranja edinstveno smaragdno-zeleno barvo skrivnostne Soče, kraju pa prinaša umirjenost, mehkobo in ogromno možnosti - aktivnosti: kopanje v Soči in Idrijci, vožnja s kajakom in kanujem, rafting, vožnja z rečno ladjo po jezeru, tenis, ogled naravnih zanimivosti, ogled kulturnih znamenitosti, padalstvo, zmajarstvo (Kobala), planinarjenje, kolesarjenje, smučanje (Bovec-Kanin, Cerkno, Kranjska gora – svetovni pokal v smučanju, Planica- svetovni pokal v smučarskih skokih in poletih, Vršič (1611 m) najvišji slovenski cestni prelaz-cesto preko prevala so zgradili med prvo svetovno vojno vojni ujetniki, predvsem Rusi; na njihove žrtve spominja znamenita Ruska kapelica , Bled – blejsko jezero z otočkom in cerkvico, gradom, Brnik –ljubljansko letališče - letališče Jožeta Pučnika, Bohinjsko jezero ki leži znotraj Triglavskega narodnega parka v objemu čudovitih Julijskih Alp, fitnes, casino (Nova Gorica, Kobarid), lov, jamarstvo – Postojnska jama (24 km podzemnega raja med kapniki in svetovno znano človeško ribico-Proteus angguinus), kmečki turizem, jezdenje – kobilarna Lipica ( od 1580 dalje) z znanimi konji Lipicanci…Jezero je pravi raj za ribiče, ki prihajajo na ribolov s celega sveta na svetovno znano avtohtono Soško postrv (Salmo marmoratus – rekord 2018…12,5 kg in 103 cm dolžine) ter vodno energijske točke na urejenih,razglednih, nezahtevnih sprehajalnih poteh in stranpoteh razgibane neokrnjene narave. Zanimivost je tudi muzejski vlak in avtovlak, s katerima se obiskovalec lahko odpelje proti Gorenjski in Avstriji ali proti jugu do Trsta in obale Jadranskega morja ter obmorskih mest. Hoja po soški poti ponuja doživeto spoznavanje Triglavskega narodnega parka....najvišja gora Slovenije, Triglav - 2864m. Glede na dolgo zgodovino obstoja kraja, o kraju samem in okolici obstaja veliko mitov in legend: od Ajdovske deklice, Podrta gora, Mlinarica, Hudičev most….najlepša pa je Legenda o zlatorogu… Sam kraj je znan tudi po tradicionalnih festivalih Metal days, Punk Rock Holiday, Overjam International Reggae Festival, Gora Rocka, Noč na jezeru…. OrkesterkamP v Bovcu s priznanimi mentorji, dirigenti in korcentanti iz vse Evrope., skokih v Sočo s 17 m mosta. Za ustvarjalne duše, ljubitelje kulture in umetnosti je zanimiv kreativni tabor Sajeta – Art & music festival, festival okusov in umetnosti pa poleg živahnega umetniškega utripa spremlja tudi bogat gastronomski program. Tradicionalna etnološko-zabavna prireditev v Trenti, Čomparska noč, ki ni daleč od Mosta na Soči. Glavno mesto Slovenije je Ljubljana, ki se ponaša s številnimi znamenitostmi…Simbol mesta Ljubljane je zmaj, nad mestom stoji 900 let star ljubljanski grad, znamenito Tromostovje ( svetovno znani arhitekt Jože Pučnik), katedrala mesta Ljubljana od 1701, park Tivoli in številne druge….. Zemljišče s stavbama, ki ga prodajam, nudi veliko možnosti investitorju za postavitev turističnega kampa, avtokampa, manjšega luksuznega hotela, apartmajev, bungalovov ali pa lastnega raja....…z okolico, ki nudi turistom veliko aktivnosti v vseh letnih časih. Vsa ponudba je neobremenjena in prosta za vpis lastništva v centralni register Slovenije (zemljiška knjiga – zk). Vabim investitorje k nakupu, ker kraj nudi veliko turizma v sklopu že obstoječe turistične ponudbe na tem opisanem območju. V kolikor vam je ponudba zanimiva uporabite naslednji kontakt: brunobruno62@gmail.com.

English information

In an idyllic, peaceful environment with a magnificent view of the Julian Alps and the emerald green channel of the Soča river, one of the most beautiful rivers in Europe, five minutes from the agglomeration, located at an altitude of 179 m, the tourist site Most na Soči, I sell a total area of 12,366 m 2 (completely flat surfaces, which is a rarity in the area of Most na Soči). Out of this, the building is 173 m 2 (x 3) - cellar, ground floor and attic (in the fourth phase - the beginning of the construction in 1980), a building of 41 m2 (x2) - cellar, ground floor (built from stone under the old system of construction from the 19th century, 1895-1900), construction plots totaling 807 m2, meadow 5.598 m2 and forest land 5.961 m2 .. Until 1955, the Bridge on the Soča River was named Council of Lucija. The location and favorable climatic conditions enabled the development of the first settlement in the prehistoric age, as evidenced by the rich finds from the younger Bronze and Iron Age, the church of the Holy Mavra, built in 1192 (during the reign of the Moors), and many finds from the First World War - the Isonzo Front 1914 to 1917 between Austro-Hungary and Italy ...... We can reach Most na Soči from several directions, because the place lies at the important traffic junction - Nova Gorica, Tolmin, Idrija ... Ljubljana, Nova Gorica, Bovec and Idrija, or also through Podbrdo or Cerkno. At the confluence of the Soča and Idrijca is a reservoir lake, which is becoming an increasingly popular destination for fishermen and tourists from all over the world. In addition to several catering establishments, there is a medical center, a pharmacy, a shop, a bank and a post office on the spot. Tolmin, which is a bigger place with all the infrastructure (purchases), is only ten minutes away. To the coast of the sea of Slovenia and Italy (cca 80 km) is not far - Koper (port, beaches), Portorož (coastal city of flowers) ...... .Italy - Trieste (airport, harbor, shopping center ... Stara Gorica, Nova Gorica (casino) and in the north of Austria (Klagenfurt / Klagenfurt) .... Close to it is also the Canal, known from the time of the Romans in 1140. It was also mentioned in the Turkish invasions of 1469, in the war of Austria and Venice in 1508. 1809 was the place below the French. At that time, Kanal also received a customs office and a silk factory that operated until 1908 when it was destroyed by fire ... .. Although the lake accumulates (1938, 7 km long, the maximum depth is 32 m), the unique emerald-green color of the mysterious Soča continues to be maintained, and the place offers tranquility, softness and enormous possibilities - activities: swimming in the Soča and Idrijca rivers, kayaking and (Kobala), mountaineering, cycling, skiing (Bovec-Kanin, Cerkno, Kranjska gora - World Cup in skiing, Planica- the World Cup in ski jumps and flying, Vršič (1611 m), the highest Slovenian road crossing road was built by the First World War prisoners of war, especially the Russians, and reminded of the famous Russian Chapel, Bled - Lake Bled with an island and church, Castle, Brnik-Ljublju Airport - Jože Pučnik Airport, Lake Bohinj which lies within the Triglav National Park in the embrace of the beautiful Julian Alps, fitness, casino (Nova Gorica, Kobarid), hunting, caving - Postojna cave (24 km underground paradise between stonics and the world famous human fish - Proteus angguinus), farm tourism, horse riding - Lipica Stud Farm (from 1580) with famous horses Lipicanec ... The lake is a true paradise for fishermen who come fishing from all over the world to the world-famous autochthonous trout (Salmo marmoratus - record 2018 ... 12.5 kg and 103 cm in length) and water points on arranged, panoramic, undemanding walking paths and side streets diverse unspoiled nature. Interesting is also the museum train and carriageway, with which the visitor can drive to Gorenjska and Austria or south to Trieste and the coast of the Adriatic Sea and seaside towns. Walking along the Soča route, you can experience the Triglav National Park .... the highest mountain in Slovenia, Triglav - 2864m. Given the long history of existence of the place, the place and the surrounding area, there are many myths and legends: from the Ajdovska girl, Podrta gora, Mlinarica, the Devil's Bridge ... and the most beautiful is the Legend of the Golden ... The place itself is also known for traditional Metal Days, Punk Rock Holiday, Overjam International Reggae Festival, Mountain Rocka, Night on the Lake .... OrkesterkamP in Bovec with renowned mentors, conductors and artists from all over Europe, jumping into the Soča with a 17 m bridge. For creative souls, lovers of culture and art, an attractive creative camp Sajeta - Art & music festival, the festival of flavors and arts, is accompanied by a rich gastronomic program in addition to a lively artistic pace. Traditional ethnological and entertainment event in Trenta, Čopparska noč, which is not far from Most na Soči. The capital of Slovenia is Ljubljana, which boasts numerous sights ... The symbol of the city of Ljubljana is a dragon, above the city stands the 900-year-old Ljubljana castle, the famous Triple Bridge (world famous architect Jože Pučnik), the cathedral of the city of Ljubljana from 1701, the park Tivoli and many others ... . The land with the buildings I sell (and the possibilities for the purchase of neighboring land) offers many opportunities for the investor to set up a tourist camp, a campsite, a small luxury hotel, apartments, bungalows .... ... with its surroundings which offers tourists a lot of activities in all seasons . All offers are unloaded and free to register ownership in the Central Register of Slovenia (land register - zk). I invite investors to purchase, because the site offers a lot of tourism within the already existing tourist offer in this area. If your offer is interesting, use the following contact: brunobruno62@gmail.com.

Na zemljevidu


Mateja

Telefon:
GSM: 040708889

Število ogledov oglasa 13590