Splošni pogoji poslovanja

V skladu s 15.členom Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1 (Ur.l.RS št.72/2006), nepremičninska družba STENAT 2000, Jagoda Nikolič s.p., ID za ddv SI61370517, matična številka 1003879000, sprejema te splošne pogoje poslovanja, ki so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, sklenjene med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

1. POMEN SPLOŠNIH POJMOV UPORABLJENIH V SPLOŠNIH POGOJIH IN V POGODBI O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU:

 • Nepremičninska družba STENAT 2000, Jagoda Nikolič s.p. je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;
 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije in je vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;
 • Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju;
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo družbi plačal provizijo za posredovanje, če bo predpogodba ali pogodba s tretjo osebo sklenjena;
 • Provizija je plačilo za posredovanje pri prodaji, nakupu, oddaji oz. najemu nepremičnine.

2. STORITVE POSREDOVANJA PRI NAKUPU, PRODAJI, ODDAJI ALI NAJEMU NEPREMIČNIN:

 • - preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (prvi ogled, fotografiranje in video predstavitev nepremičnine); preverjanje pravnega stanja nepremičnine, ugotavljanje morebitnih pravic tretjih oseb, ki bi lahko omejevale ali izključevale pravice strank, ter po potrebi pridobivanje potrebne dokumentacije;
 • - raziskava lokalnega trga nepremičnin, ocenitev tržne vrednosti nepremičnine, seznanitev s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi, skupaj z naročiteljem sporazumno določi okvirno ceno, po kateri naj bi se nepremičnina prodala, kupila, oddala ali najela;
 • - sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • - seznanitev naročnika z davčnimi obveznostmi in drugimi stroški v zvezi s sklenitvijo pogodbe, vpisu v zemljiško knjigo ter o morebitnih tveganjih, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oz. drugimi pravicami drugih oseb na nepremičnini oz. drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji;
 • - trženje nepremičnine in oglaševanje v sredstvih javnega obveščanja, posebnih oglasnikih in na internetnih straneh v obsegu in na način, ki ga določi nepremičninska družba;
 • - organizacija in vodenje ogledov;
 • - vzpostavitev stika med naročnikom in tretjo osebo, za kar se šteje, če naročniku ali tretji osebi nepremičninska družba posreduje enega od naslednjih podatkov: ime, priimek, naslov, sedež, številka telefona, e-maila tretje osebe ali naročnika, če organizira njun sestanek ali če naročnika spravi v stik s tretjo osebo v svojih poslovnih prostorih, če opravi ogled nepremičnine ali če posreduje naslov, podatke o nepremičnini oz. lokacijo nepremičnine tretji osebi;
 • - sodelovanje in pomoč pri pogajanjih za sklenitev posla;
 • - svetovanje pri pridobitvi cenitve, ki jo sestavi sodni zapriseženi cenilec;
 • - poslovno in pravno svetovanje, prisotnost pri urejanju zapisov potrebnih listin o dogovorjenem poslu (pogodbe, predpogodbe, ipd...), pri strokovni sestavi ustrezne veljavne pogodbe s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika v skladu s 24. členom ZNPosr in sestava listin v obliki notarskega zapisa, po potrebi ali po zahtevi naročitelja ali tretje osebe tudi priprave osnutka določene pogodbe;
 • - hranjenje izvirnikov pogodb, drugih pomembnih dokumentov in ključev do zaključka pravnega posla;
 • - prijava pogodbe in napovedi za odmero prometnega davka, priprava in izpolnitev vseh potrebnih obrazcev v zvezi s prenosom lastništva nepremičnine;
 • - dostava potrebne dokumentacije in organiziranje, sodelovanje in prisotnost pri sklenitvi pravnega posla pri notarju;
 • - nadzor izvrševanja sklenjenega posla, predvsem plačil posameznih obrokov in izdelava potrdil o delni ali celotni izpolnitvi obveznosti;
 • - primopredaja nepremičnine, administrativna pomoč pri spremembi imena plačnika pri pristojnih organizacijah, prijava-odjava v registrih Elektra, Rižanskega vodovoda, Telekoma, ogrevanja, javnih komunalnih službah, upravnikih, itd...
 • V tem členu našteti posli so vključeni v ceno posredovanja. Če katerega od navedenih poslov opravi naročitelj sam ali so nepotrebni, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

  3. PLAČILO ZA POSREDOVANJE:

  V primeru posredovanja pri prodaji oz. nakupu ali pri menjavi nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v dogovorjeni višini, ki je navedena v pogodbi o posredovanju: provizijo v višini 2% (+ ddv) plača naročitelj ne glede na to ali prodaja ali kupuje nepremičnino, v določenih primerih tudi pri zamenjavi nepremičnin, ko vsak naročitelj ali tretja oseba plača provizijo v višini 2% lastne nepremičnine;
  • - v primeru posredovanja pri najemu ali oddaji nepremičnine v najem ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini enomesečne najemnine (+ddv), ki jo plača vsak naročitelj, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju ne glede na to ali oddaja ali najame nepremičnino;
  • - nepremičninska družba pridobi pravico do celotnega plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala: prodaja, nakup, oddaja ali najem;
  • - nepremičninska družba obdrži pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki-naročitelji kasneje odstopijo od sklenjene pogodbe o prodaji, nakupu, oddaji ali najemu; nepremičninska družba ima pravico do plačila celotne provizije tudi v primerih, ko kupec, prodajalec, najemodajalec ali najemnik odstopijo od sklenjene pogodbe;
  • - nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj, oz. njegov sorodnik ali z naročiteljem povezana oseba, sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba;
  • - v primeru zamude s plačilom za posredovanje, dolguje naročitelj nepremičninski družbi zakonite zamudne obresti od dne zapadlosti do dne plačila.

  4. ODGOVORNOST ZA ŠKODO:

  Nepremičninska družba ima svojo odgovornost za škodo, ki bi jo povzročila naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, zavarovano pri zavarovalni družbi Triglav d.d., z letnim agregatom, ki znaša 350.000,00 Eur , po splošnih pogojih PG-opo/08-4, PG-opo-onp/07-2 in klavzuli KL-ZA-teror/02-1, zavarovalna polica št.: 0100004439.

  5. OBVEZNOSTI NAROČITELJA V ZVEZI Z ENERGETSKO IZKAZNICO:

  Nepremičninska družba naročitelja s sklenitvijo posredniške pogodbe pisno seznanja z obveznostmi in določbami Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14) in sicer:
  • - pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela oz. pri oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem za obdobje daljše od enega leta, mora lastnik kot prodajalec/najemodajalec zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice;
  • - prodajalec kot lastnik/najemodajalec stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji kupcu/oddaji v najem za obdobje daljše od enega leta najemniku, najpozneje pred sklenitvijo prodajne/najemne pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

  Nepremičninska družba izključuje vso odgovornost ter ne prevzema plačila globe v kolikor naročitelj nepremičninski družbi ne posreduje podatkov iz energetske izkaznice ali kopije le-te.

  6. POSLOVNA SKRIVNOST

  Kakršnekoli informacije v zvezi z nepremičninami iz te pogodbe o posredovanju in prizadevanji nepremičninske družbe za sklenitev pogodbe, ki jih naročitelj izve od nepremičninske družbe, so poslovna skrivnost; če naročitelj uporabi omenjene informacije tako, da z njimi seznani tretje osebe, je dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, ne glede ali je pogodba z nepremičninsko družbo sklenjena.

  7. SKLENITEV POGODBE BREZ VEDNOSTI NEPREMIČNINSKE DRUŽBE:

  V kolikor naročitelj brez vednosti nepremičninske družbe sam sklene pogodbo z nasprotno stranko, s katero ga je seznanila nepremičninska družba, ali če to pogodbo sklene naročiteljev zakonski partner ali ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba in sicer v času trajanja posredniške pogodbe in tudi po njenem prenehanju, mora naročitelj nepremičninski družbi poleg provizije plačati še pogodbeno kazen v višini 2% pogodbene cene sklenjenega posla, v primeru oddaje-najema pa dvakratno provizijo; če pa je dejanska škoda, ki jo je utrpela nepremičninska družba večja, mora naročitelj povrniti vso nastalo škodo.

  8. SODNA PRISTOJNOST

  Nepremičninska družba in naročitelj rešujeta morebitne medsebojne spore sporazumno; v kolikor spora ni mogoče rešiti sporazumno je pristojno sodišče s sedežem v kraju nepremičninske družbe.

  Koper, 01.01.2015

  NEPREMIČNINSKA DRUŽBA:
  STENAT 2000, Jagoda Nikolič s.p.